• Biblioteka

    •  

     REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

      

     1. Biblioteka gromadzi i udostępnia zbiory zgodnie z profilem programowym i potrzebami szkoły podstawowej tj. przede wszystkim lektury szkolne, podręczniki, literaturę pedagogiczną i informacyjną, literaturę piękną i popularnonaukową, czasopisma.

     2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wyłącznie uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracyjni naszej szkoły.

     3. Korzystanie z biblioteki szkolnej jest bezpłatne.

     4. Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko.

     5. Książki wypożyczonej nie można przekazywać osobom trzecim.

     6. Uczeń może posiadać na swoim koncie wiele książek. O ilości wypożyczeń decyduje nauczyciel – bibliotekarz.

     7. W pomieszczeniu biblioteki należy przestrzegać ogólnych zasad wprowadzonych
      w związku ze stanem epidemii.

     8. Zachęca się do korzystania z dostępnych zasobów on-line.

     9. Książki odbywają kwarantannę – przechowywanie są w specjalnych pojemnikach lub wyznaczonych miejscach przez 48 godzin. Ich odłożenie na półki i ponowna możliwość wypożyczenia ma miejsce dopiero po upływie kwarantanny.

     10. Bibliotekarz wyznaczył miejsce składowania oddawanych książek oznaczone datą,
      w której zostały przyjęte.

     11. Pracownicy biblioteki zachowują między sobą odległość, co najmniej 1,5 m.

     12. Zapewniono pracownikom biblioteki preparaty do dezynfekcji rąk, a w razie potrzeby środki ochrony osobistej – rękawice jednorazowe, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbicę.

     13. Częste wietrzenie nieklimatyzowanych pomieszczeń.

     14. Nie angażowanie w bezpośredni kontakt z użytkownikiem biblioteki osób powyżej 60 r.ż. oraz przewlekle chorych.

     15. Wytyczne dla pracowników i użytkowników biblioteki szkolnej:

     • Przed wejściem do biblioteki obowiązkowo należy zdezynfekować ręce.

     • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.

     • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

     1. Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych,
      ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków

      

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     REGULAMIN_MULTIMEDIALNEGO_CENTRUM_INFORMACJI.doc