•  Świetlica szkolna czynna:

    od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 16:30

     

     

    REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

    § 1

    1. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo - opiekuńczej działalności placówki.

    2. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.

    3. Do podstawowych zadań świetlicy należy:

     - zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych,

     - pomoc w odrabianiu lekcji,

     - organizowanie gier i zabaw ruchowych,

     - organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

     - współpraca z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań opiekuńczych
     i wychowawczych szkoły wynikających z jej programu wychowawczego oraz rocznych planów pracy,

     - pomoc w organizowaniu dojazdu uczniów do szkoły,

     - zapewnienie możliwości spożycia posiłku.

    4. Oprócz zadań wymienionych w ust. 3 świetlica może organizować:

     • imprezy szkolne (kulturalno – oświatowe, plenerowe, rozrywkowe).

     • zajęcia otwarte dla dzieci nie będących wychowankami świetlicy,

    § 2

    1. Ze świetlicy korzystają uczniowie placówki:

     1) dojeżdżający do szkoły,

     2) którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych,

     3) inni uczniowie za zgodą wychowawcy świetlicy.

    2. Udział w zajęciach świetlicowych uczniów dojeżdżających jest obowiązkowy.

    § 3

    Do świetlicy przyjmuje się na prośbę ucznia, na prośbę rodziców, na wniosek wychowawcy.

    § 4

    Szczegółowy tygodniowy rozkład pracy świetlicy ustala Dyrektor placówki.

    § 5

    1. W świetlicy są prowadzone zajęcia w grupach wychowawczych.

    2. Grupy wychowawcze tworzą uczniowie o zbliżonym wieku.

    § 6

    1. Świetlica pracuje w oparciu o roczny plan pracy, który zatwierdza Dyrektor Szkoły.

    2. Plan pracy świetlicy musi być zgodny z planem pracy Szkoły oraz programem wychowawczym szkoły.

    § 7

    1. Wychowawca świetlicy prowadzi dziennik zajęć wychowawczych.

    2. Zasady wypełniania dziennika regulują odrębne przepisy.