• REGULAMIN WEWNĘTRZNY ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY 

    1. Do placówki mogą wejść wyłącznie zdrowi uczniowie i pracownicy, którzy nie wykazują objawów infekcji dróg oddechowych.
    2. Należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznego dystansu społecznego – min. 1,5m.
    3. Przed wejściem do budynku obowiązuje bezwzględny nakaz dezynfekcji rąk.
    4. Rodzic/opiekun może wejść do placówki jedynie w obszarze wyznaczonym.
    5. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zachowywać dystans społeczny pomiędzy uczniami z innych grup/klas.
    6. Do niezbędnego minimum należy ograniczyć kontakty pracowników obsługi sprzątającej i kuchennej oraz pracowników administracji z nauczycielami i uczniami.
    7. Uczniowie mają obowiązek posiadać własne podręczniki i przybory szkolne, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
    8. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
    9. Podczas kaszlu i kichania należy zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza i umyć ręce.
    10. Należy starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
    11. W przypadku złego samopoczucia, a w szczególności podwyższonej temperatury ciała, kaszlu oraz trudności z oddychaniem należy natychmiast poinformować o tym wychowawcę/ przełożonego.
    12. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów chorobowych nauczyciel odizolowuje ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu zapewniając min. 2m odległości od innych osób oraz dokonuje pomiaru temperatury przy użyciu termometru bezdotykowego bez rejestracji wyniku. Niezwłocznie należy powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
    13. W miarę możliwości należy zorganizować pracę szkoły w taki sposób, aby umożliwić zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczyć gromadzenie uczniów na terenie szkoły (różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas, różne godziny przerw lub zajęć na boisku) a także unikać częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
    14. Sale zajęć oraz części wspólne (korytarze, stołówki, świetlice) należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby i sprzyjających warunków atmosferycznych również w czasie zajęć.
    15. Zaleca się, aby uczniowie korzystali z boiska szkolnego (również w czasie przerw) oraz przebywali na świeżym powietrzu.

     

     

    WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH

     

    Telefon alarmowy

    tel. 112

    Policja

    tel. 997

    Straż Pożarna

    tel. 998

    Pogotowie ratunkowe

    tel. 999

     

     

     

     

    PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKA

     

    1. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
     w warunkach domowych lub w izolacji.

    2. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub
     z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji
     w miarę możliwości praca zdalna).

    3. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować* osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.

    1. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112
     i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

    2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie
     z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).

    3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi
     w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

    4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *.

    * Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie
    w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie
    i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt
    z zakażonym.

     

     

    PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA
    ZAKAŻENIA U UCZNIA

    1. Do szkoły mogą przychodzić jedynie zdrowi uczniowie. Jeżeli pracownicy lub rodzice ucznia zauważą niepokojące objawy u ucznia powinni nie przychodzić do szkoły, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112
     i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

    2. W szkole zostało przygotowane pomieszczenie służące do odizolowania ucznia, u którego zaobserwowano oznaki chorobowe. Pomieszczenie to jest wyposażenie w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. W pomieszczeniu tym uczeń z podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców/ opiekunów prawnych, którzy po poinformowaniu ich o zaistniałej sytuacji powinni jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły. Do czasu pojawienia się rodzica/opiekuna z uczniem w bezpiecznej odległości i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności w miejscu izolacji powinna pozostać osoba wyznaczona przez Dyrektora placówki.

    3. Rodzice zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji i zaleceń.

    4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy poddać gruntowanemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

    5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

     

     

    Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego


     

    ……………………………………………………

    ……………………………………………………

    ……………………………………………………

    (Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego,

    adres zamieszkania)

     

     

    Oświadczenie/zgoda

     

     

    Oświadczam, że w miejscu zamieszkania lub pobytu mojego dziecka/ dzieci .....................................................................................(imię i nazwisko dziecka/dzieci) nie przebywają osoby na kwarantannie, ani w izolacji domowej.

    W przypadku zmiany powyższych zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o tym Dyrektora placówki.

     

    Równocześnie wyrażam zgodę na kontrolne sprawdzanie temperatury ciała mojego dziecka
    z użyciem bezdotykowego termometru przy zaobserwowaniu objawów chorobowych, mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych.

     

     

     

    ……………………………………………..

    (podpis rodzica/opiekuna prawnego)

     

     

     

     

     

     

     

    REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

     

    1. Biblioteka gromadzi i udostępnia zbiory zgodnie z profilem programowym i potrzebami szkoły podstawowej tj. przede wszystkim lektury szkolne, podręczniki, literaturę pedagogiczną i informacyjną, literaturę piękną i popularnonaukową, czasopisma.

    2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wyłącznie uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracyjni naszej szkoły.

    3. Korzystanie z biblioteki szkolnej jest bezpłatne.

    4. Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko.

    5. Książki wypożyczonej nie można przekazywać osobom trzecim.

    6. Uczeń może posiadać na swoim koncie wiele książek. O ilości wypożyczeń decyduje nauczyciel – bibliotekarz.

    7. W pomieszczeniu biblioteki należy przestrzegać ogólnych zasad wprowadzonych
     w związku ze stanem epidemii.

    8. Zachęca się do korzystania z dostępnych zasobów on-line.

    9. Książki odbywają kwarantannę – przechowywanie są w specjalnych pojemnikach lub wyznaczonych miejscach przez 48 godzin. Ich odłożenie na półki i ponowna możliwość wypożyczenia ma miejsce dopiero po upływie kwarantanny.

    10. Bibliotekarz wyznaczył miejsce składowania oddawanych książek oznaczone datą,
     w której zostały przyjęte.

    11. Pracownicy biblioteki zachowują między sobą odległość, co najmniej 1,5 m.

    12. Zapewniono pracownikom biblioteki preparaty do dezynfekcji rąk, a w razie potrzeby środki ochrony osobistej – rękawice jednorazowe, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbicę.

    13. Częste wietrzenie nieklimatyzowanych pomieszczeń.

    14. Nie angażowanie w bezpośredni kontakt z użytkownikiem biblioteki osób powyżej 60 r.ż. oraz przewlekle chorych.

    15. Wytyczne dla pracowników i użytkowników biblioteki szkolnej:

    • Przed wejściem do biblioteki obowiązkowo należy zdezynfekować ręce.

    • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.

    • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

    1. Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych,
     ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.

      

     

     

     

     

    REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

    § 1

    1. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo - opiekuńczej działalności placówki.

    2. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.

    3. Do podstawowych zadań świetlicy należy:

     - zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych,

     - pomoc w odrabianiu lekcji,

     - organizowanie gier i zabaw ruchowych,

     - organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

     - współpraca z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań opiekuńczych
     i wychowawczych szkoły wynikających z jej programu wychowawczego oraz rocznych planów pracy,

     - pomoc w organizowaniu dojazdu uczniów do szkoły,

     - zapewnienie możliwości spożycia posiłku.

    4. Oprócz zadań wymienionych w ust. 3 świetlica może organizować:

     • imprezy szkolne (kulturalno – oświatowe, plenerowe, rozrywkowe).

     • zajęcia otwarte dla dzieci nie będących wychowankami świetlicy,

    § 2

    1. Ze świetlicy korzystają uczniowie placówki:

     1) dojeżdżający do szkoły,

     2) którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych,

     3) inni uczniowie za zgodą wychowawcy świetlicy.

    2. Udział w zajęciach świetlicowych uczniów dojeżdżających jest obowiązkowy.

    § 3

    Do świetlicy przyjmuje się na prośbę ucznia, na prośbę rodziców, na wniosek wychowawcy.

    § 4

    Szczegółowy tygodniowy rozkład pracy świetlicy ustala Dyrektor placówki.

    § 5

    1. W świetlicy są prowadzone zajęcia w grupach wychowawczych.

    2. Grupy wychowawcze tworzą uczniowie o zbliżonym wieku.

    § 6

    1. Świetlica pracuje w oparciu o roczny plan pracy, który zatwierdza Dyrektor Szkoły.

    2. Plan pracy świetlicy musi być zgodny z planem pracy Szkoły oraz programem wychowawczym szkoły.

    § 7

    1. Wychowawca świetlicy prowadzi dziennik zajęć wychowawczych.

    2. Zasady wypełniania dziennika regulują odrębne przepisy.

     

     

     

    PROCEDURY ORGANIZACJI PRACY STOŁÓWKI SZKOLNEJ I KUCHNI

     

    1. W pomieszczeniach stołówki szkolnej, kuchni, jadalni i innych przeznaczonych na spożycie ciepłych posiłków należy zapewnić odpowiednią odległość stanowisk pracy wynoszącą min. 1,5 m. Jeżeli zachowanie odległości nie jest możliwe należy wyposażyć pracowników w środki ochrony osobistej.

    2. Do niezbędnego minimum należy ograniczyć kontakty personelu kuchennego
     z uczniami, nauczycielami oraz pracownikami administracji i obsługi sprzątającej.

    3. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.

    4. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,
     w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.

    5. Pomieszczenia przeznaczone do korzystania z posiłków, zapewniające prawidłowe warunki sanitarnohigieniczne, należy przystosować zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii:

     1. nie zaleca się samoobsługi, dania powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną;

     2. stoliki należy oddalić od siebie na odległość min. 1,5m;

     3. należy zorganizować zmianowe wydawanie posiłków;

     4. w miarę możliwości należy dopilnować, aby przy jednym stoliku przebywali uczniowie z tej samej klasy;

     5. po każdej grupie konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł.

    6. W przypadku braku możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożywania posiłku.