• Logopedzi szkolni: 

     mgr Karolina Marciniak

     mgr Magda Burkwicz


     Gabinet logopedyczny znajduje się przy sali nr 1 (1. piętro).

      

      

                        Cele terapii logopedycznej

      

     1. Usuwanie wad i zaburzeń mowy.
     2. Kształtowanie prawidłowej mowy pod względem gramatycznym, fonetycznym, leksykalnym.

      

      

                       Zadania w zakresie terapii logopedycznej

      

     1. Badanie logopedyczne mowy uczniów.
     2. Szczegółowe badanie uczniów zakwalifikowanych do udziału w terapii logopedycznej.
     3. Budowanie więzi emocjonalnej z dzieckiem.
     4. Ćwiczenia słuchowe.
     5. Ćwiczenia oddechowe.
     6. Ćwiczenia oddechowo – fonacyjne.
     7. Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy: języka, warg, żuchwy, podniebienia miękkiego.
     8. Wywołanie głoski.
     9. Utrwalanie głoski w izolacji.
     10. Utrwalenie głoski w nagłosie sylab, wyrazów.
     11. Utrwalenie głoski w śródgłosie sylab, wyrazów.
     12. Utrwalenie głoski w wygłosie sylab, wyrazów.
     13. Utrwalenie głoski w wyrażeniach.
     14. Utrwalenie głoski w zdaniach.
     15. Utrwalenie głoski w krótkich tekstach wierszowanych, piosenkach.
     16. Utrwalenie głoski w mowie spontanicznej.
     17. Kształtowanie i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych.
     18. Kształtowanie sytemu gramatycznego.

      

                     

                  Zadania w zakresie profilaktyki logopedycznej

      

     1. Prowadzenie badań przesiewowych wśród uczniów.
     2. Organizowanie terapii logopedycznej dla dzieci z zaburzeniami mowy.
     3. Organizowanie i prowadzenie poradnictwa dla rodziców.
     4. Zachęcanie rodziców do czynnego udziału w terapii dziecka, wykonywania ćwiczeń w domu.
     5. Kontynuowanie terapii logopedycznej dla dzieci objętych terapią logopedyczną w roku poprzednim.

      

      

     Zasady terapii logopedycznej

     1. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do nawiązania kontaktu z logopedą, aby otrzymać informację o stanie mowy dziecka lub materiały do ćwiczeń w domu.
     2. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do regularnego i konsekwentnego stosowania się do zaleceń logopedy oraz systematycznego utrwalania ćwiczeń w domu. Od regularności ćwiczeń zależą efekty terapii.
     3. Na prośbę logopedy rodzice/opiekunowie są zobowiązani do przedstawienia wyników badań słuchu, badań neurologicznych, konsultacji ortodontycznych, opinii psychologiczno-pedagogicznych w celu pogłębienia diagnozy i zastosowania odpowiednich metod terapeutycznych.
     4. Terapia logopedyczna rozpoczyna się po otrzymaniu przez logopedę pisemnej zgody od rodziców/opiekunów.